Những Trường Hợp Cần Và Không Cần Làm Ghi Chú Ly Hôn


1. Những trường hợp bắt buộc phải làm Ghi chú ly hôn
- Người gốc Việt đã từng kết hôn ở nước ngoài và ly hôn ở ngoài nước Việt Nam.
- Những người đã từng đăng ký kết hôn tại cơ quan thẩm quyền của Việt Nam nhưng ly hôn tại nước ngoài.

2. Những trường hợp không phải làm Ghi chú ly hôn
- Người gốc Việt đã từng kết hôn ở nước ngoài và ly hôn tại Việt Nam.
- Những người đã từng kết hôn ở tại cơ quan thẩm quyền của Việt Nam và ly hôn tại Việt Nam.
- Người ngoại quốc đã từng kết hôn và ly hôn ở nước ngoài.

Đối với trường hợp không phải làm Ghi chú ly hôn, nếu quý vị là người gốc Việt thì chỉ cần nộp kèm bản án ly hôn chung với bộ Công Hàm độc thân. Nếu quý vị là người ngoại quốc thì hợp thức hóa bản án ly hôn chung với bộ Công Hàm độc thân.
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *