“Chúng tôi là văn phòng chuyên nghiệp về di trú,
không phải văn phòng luật sư”