“Chúng tôi là văn phòng chuyên nghiệp về di trú, không phải văn phòng luật sư”